Engineering Solutions VIETNAM | CAD | CAM | CAE | CNC | Training Center - METECH VIETNAM
  Vietnamese        English
CẤU HÌNH POST-PROCESOR

CẤU HÌNH POST-PROCESOR

Một bộ Post-Processor là cần thiết để chuyển đổi dữ liệu data từ toolpath phần mềm CAD/CAM đến một định dạng NC mà các máy công cụ có thể hiểu và hoạt động được. Post-Processor  là một bước quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong quá trình CAD / CAM / CNC. Một Post-Processor trong hệ thống CAM giúp ta tạo những  cú pháp kiểm soát, chức năng điều khiển tiên tiến, phương phap lập trình, tiêu chuẩn máy gia công, và sở thích của nhà điều khiển máy.
bulletCHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
bulletKHOÁ HỌC CAD/CAM
bulletTHIẾT KẾ (CAD)
bulletLẬP TRÌNH GIA CÔNG (CNC)
bulletLẬP TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY CNC 5 TRỤC
bullettải xuống

POST PROCESOR

Một bộ PostProcessor  là cần thiết để chuyển đổi dữ liệu data từ toolpath phần mềm CAD/CAM đến một định dạng NC mà các máy công cụ có thể hiểu và hoạt động được  . PostProcessor  là một bước quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong quá trình CAD / CAM / CNC. Một PostProcessor trong hệ thống CAM giúp ta tạo những  cú pháp kiểm soát, chức năng điều khiển tiên tiến, phương phap lập trình, tiêu chuẩn máy gia công, và sở thích của nhà điều khiển máy.